BAĞ-KUR’luya işsizlik sigortası geliyor

Hükümet tarafından meclise sunulan yasa teklifi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde ekleniyor. Eklenen bu madde ile birlikte; Esnaf Ahilik Sandığının gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak. Piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, bu Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere Esnaf Ahilik Sandığı kuruluyor.

BAĞ-KUR’luya işsizlik sigortası geliyor
18 Şubat 2017 Cumartesi 10:29

 2000 yılında 4447 sayılı Kanunla işçiler için işsizlik sigortası uygulanması başlamıştı. Aradan geçen bu zamanda işsizlik sigortası ile birlikte ülkemiz açısından önemli bir birikim sağlanmış oldu. Zor dönemlerde işsizlik sigortası işçinin güvencesi oldu.

Şimdi 4/b sigortalıları yani Bağ-Kur’lular için de buna benzer bir düzenleme getiriliyor. 8 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’ine sunulan Torba Kanun Tasarısında (Esas No: 2/1585), Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Tasarının kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda görüşülmesi beklenmektedir. Tasarıda yer alan düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda görüşmeleri tamamlandıktan sonra kanunlaşacak ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Esnaf Ahilik Sandığı

Esnaf Ahilik Sandığı kurulması hedeflenmektedir. İsteğe bağlı sigortalılar, 6132 Sayılı Kanun tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere 4/b kapsamında kendi hesabına çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacak.

Esnaf Ahilik Sigortası zorunludur. Bu uygulama kapsamında giren ve faaliyette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte (01.07.2017), faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacaklar.

İflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenler,

+ Sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR’a doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,

+ Prim ödeme koşullarını yerine getirmeleri,

+ Prim borçlarının bulunmaması kaydıyla ödeneğe hak kazanırlar.

Ancak, sigortalılığın sona ermesindeki en fazla 90 günlük süreye ilişkin pim borcu olanlar, diğer şartları sağlamaları ve prim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edilmesi kaydıyla ödenekten faydalandırılacak.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı ne ödeyecek?

Sigortalılar ve devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi ödeyecekler. Prime esas kazançlarının yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak alınacak. Buna göre en az asgari ücretten 35,55 TL sigortalı payı ve 17,77 TL devlet payı olarak ödenecek. Yine SGK tavan tutarından prim ödeyenler için de 266,62 TL sigortalı payı ve 133,31 TL devlet payı olarak ödenecek.

Sigortalılara sağlanacak hizmetler

+ Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği,

+ Yeni bir iş bulma,

+ Aktif İşgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar

Esnaf Ahilik Sandığının bir önceki yılın prim gelirlerinden yüzde 15’i, işsizliği azaltmak amacıyla kullanılabilecek.

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği

Sigortalılığın sona ermesinden önce 120 gün sürekli çalışmak şartıyla;

+ 720 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,

+ 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,

+ 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün süreyle Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği verilecek.

Sigortalının dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Sandığı ödeneği miktarı, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyecek. Buna göre işsizlik ödeneği en az 711 TL ve en fazla da asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’i olan 1.422 TL olarak ödenecek.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Esnaf Ahilik Sandığı Nasıl Yönetilecek ve İşletilecek. denetimi Nasıl Olacak ?

Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Yasalaştı mı Şartları Nelerdir?   Esnaf Ahilik Sandığı, Kurum Yönetim Kumlunun kararları çerçevesinde işletilecek ve yönetecek.  Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştay denetimine tabi olacak.

Esnaf Ahilik Sandığının Gelirleri Nelerden Oluşacak ?

 1. Esnaf Ahilik Sandığı primlerinden,
 2. Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,
 3. Esnaf Ahilik Sandığının açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,
 4. Bu madde gereğince sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,
 5. Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,

Oluşmaktadır.

Esnaf Ahilik Sandığının Giderleri Nelerden Oluşacak ?

 1. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneklerinden,
 2. 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primlerinden,
 3. 48 inci maddenin yedinci fıkrasında sayılan hizmetlere ilişkin giderlerden,
 4. Esnaf Ahilik Sandığı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden,

oluşur.

Esnaf Ahilik Sandığına Sağlanan Avantajlar Nelerdir ?

 1. Esnaf Ahilik Sandığı, bütçe kapsamı dışında olup gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamaz ve gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemez.
 2.  Esnaf Ahilik Sandığının gelirleri ile bu gelirlerle alman her türlü taşınır ve taşınmazlar Kuruma aittir.
 3. Esnaf Ahilik Sandığı, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Kimler Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalısı Sayılır Zorunluluk Var mıdır ?

      Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Yasalaştı mı Şartları Nelerdir?  Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve halen faaliyette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.

   Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Yasalaştı mı Şartları Nelerdir?  5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulun anlar hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılır. Özetle yukarıda sayılanlar harici tüm esnaflar üyesi sayılır.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları Sandığa Ödeme Yapacaklar mı ?

    Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Yasalaştı mı Şartları Nelerdir?  Esnaf Ahilik Sandığı sigortasının gerektirdiği ödemeleri.  Hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere.  Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları ve Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder.  Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınır.  Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde,  o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmez.  Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir.

Esnaf Ahilik Sandığı primlerini Hangi Kurum Toplayacak ?

      Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Yasalaştı mı Şartları Nelerdir?  Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu.  Bu madde kapsamındaki diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Kurum görevli, yetkili ve sorumludur.

      Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 80 inci, 82 nci, 86 nci, 88 inci, 89 uncu, 90 mcı, 91 inci, 93 üncü ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır.  Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından, sigortalı bazında kayıtların tutulmasından.  Toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Esnaf Ahilik Sandığına aktarılmasından.  Teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından ve yersiz olarak alman primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur.

   Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler Esnaf Ahilik Sandığına aktarır.

    Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Yasalaştı mı Şartları Nelerdir ? Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası, gecikme zammını ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın onbeşine kadar Esnaf Ahilik Sandığına aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir. Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumunun ay itibarıyla Esnaf Ahilik Sandığına intikal ettirdiği sigortalı paylarını dikkate alarak Devlet payını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep eder. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talep edilen miktarı talep tarihini izleyen onbeş gün içinde Esnaf Ahilik Sandığına aktarır.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına Hangi  ödemeler yapar ve hangi  hizmetler sağlanır?

 1. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği.
 2. 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri.
 3. Yeni bir iş bulma.
 4. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.

gibi hizmetleri Esnaf Ahilik Sandığı sağlar.

Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği Miktarı Ne Kadar ?

    Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40’ıdır.  Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

Esnaf Ahilik Sandığı Maaşı Ne Kadar Olacak Kaç ay Olacak ?

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

 1. 720 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün (altı ay),
 2. 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün ( sekiz ay),
 3. 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı Primi ödemiş olanlara 300 gün (on ay),

süre ile esnaf ahilik sandığı maaşı ödenir. Esnaf Ahilik Sandığı maaşı, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden Herhangi Bir Kesinti Yapılabilir mi ?

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmak için Başvuruları Ne Kadar sürede Nereye Nasıl yapacak ?

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarından iflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenler.  Sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, bu maddede yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ve bu prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanırlar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.