Evlilik Dışı Doğan Bebekler Anne Karnında Satılıyor

Türkiye'de evlilik dışı doğan çocuk sayısının her geçen gün arttığını belirten Vahdet, bu bebeklerden bazılarının daha anne karnındayken satıldığını yazdı.

Evlilik Dışı Doğan Bebekler Anne Karnında Satılıyor
19 Mart 2015 Perşembe 12:12

Ev­li­lik dı­şı iliş­ki­le­rin gay­ri­meş­ru ço­cuk­la­rı, da­ha an­ne kar­nın­day­ken bi­le in­ter­net­ten sa­tı­lır ol­du. To­ka­t’­ta ya­şa­nan bu olay, zi­na yo­luy­la ço­cuk­la­rın na­sıl pa­zar­lan­dı­ğı­nı bir kez da­ha göz­ler önü­ne ser­di.

Evlilik dı­şı cin­sel iliş­kiy­le dün­ya­ya göz­le­ri­ni açan gay­ri­meş­ru ço­cuk­lar, Tür­ki­ye­’nin ka­na­yan bir ya­ra­sı…  Ade­ta ti­ca­ret ka­pı­sıy­mış gi­bi gö­rü­len bu ço­cuk­lar, ge­nel­lik­le ya ka­dın­lar ta­ra­fın­dan kat­le­di­li­yor ya da ev­lat edi­le­cek ai­le­le­re pa­ra kar­şı­lı­ğın­da sa­tı­lı­yor. To­ka­t’­ta ya­şa­nı­lan­lar ise bu an­la­tı­lan­la­ra bir ör­ne­k…

İN­TER­NET­TEN SA­TIŞ İLA­NI

To­ka­t’­ta ya­şa­yan genç bir ka­dın, ev­li­lik dı­şı iliş­ki son­ra­sın­da ha­mi­le kal­dı. Ola­yın du­yul­ma­sın­dan çe­ki­nen genç ka­dın ve ba­ba­sı, kız kar­de­şi­nin er­kek ar­ka­da­şı­na, be­be­ği gay­ri res­mi yol­lar­la ev­lat­lık ola­rak ve­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, bir ai­le bul­ma­sı­nı is­te­di. Bu­nun üze­ri­ne er­kek ar­ka­daş­la­rı, bir in­ter­net si­te­sin­de 6 bin li­ra kar­şı­lı­ğın­da 3 haf­ta­lık be­be­ğin ev­lat­lık ve­ri­le­ce­ği yö­nün­de ilan ver­di. Bu ila­nı gö­ren po­lis ha­re­ke­te ge­çe­rek, alı­cı kı­lı­ğı­na gir­di ve be­bek sa­tı­cı­la­rıy­la ile­ti­şi­me geç­ti.

AN­NE KAR­NIN­DA PA­ZAR­LIK

He­nüz an­ne kar­nın­da olan be­bek için alı­cı kı­lı­ğın­da­ki po­lis ile be­bek sa­tı­cı­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan pa­zar­lık son­ra­sın­da an­laş­ma­ya va­rıl­dı. Po­lis be­be­ğin do­ğa­ca­ğı has­ta­ne­de ön­lem­le­ri­ni ala­rak ope­ras­yo­na baş­la­dı. Be­be­ğin doğ­du­ğu gün po­lis­ler su­çüs­tü yap­tı. Be­bek kur­ta­rı­lır­ken, be­bek sa­tı­cı­la­rı ise kıs­kıv­rak ya­ka­lan­dı. To­kat 1. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si'nde be­be­ğin öz an­ne­si ve bu sa­tı­şa yar­dım ve ya­tak­lık eden ve giz­le­yen ki­şi­ler hak­kın­da ço­cu­ğun soy­ba­ğı­nı de­ğiş­tir­mek su­çun­dan da­va açıl­dı. Mah­ke­me­nin ver­di­ği 3 yıl ha­pis ce­za­sı­na sa­nık­lar iti­raz et­ti.

YAR­GI­TAY ONA­DI

Gazetevahdet'in haberine göre, iti­ra­zı in­ce­le­yen Yar­gı­tay 14. Ce­za Da­ire­si, “Ya­pı­lan ey­le­min ço­cu­ğun ger­çek soy­ba­ğı­nın or­ta­ya çık­ma­sı­nı en­gel­le­mek, ço­cu­ğun ger­çek ana ve ba­ba­sı­nı de­ğil de, fark­lı ki­şi­ler­le soy­ba­ğın­da gö­zük­me­si­ni sağ­lan­mak is­ten­di­ği­ni" be­lir­te­rek 3 yıl­lık ha­pis ce­za­sı­nı ona­dı.

Gazetevahdet


Kaynak: AktifHaber

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.