TMSF’nin Bank Asya'daki Yönetimini Korku Sardı

Bank Asya’ya hukuksuz atanan yönetim kurulunun, yakın çevresine mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ve ortakların açtığı davalardan çekindikleri öğrenildi.

TMSF’nin Bank Asya'daki Yönetimini Korku Sardı
19 Mart 2015 Perşembe 10:15

TMSF ta­ra­fın­dan Bank As­ya­’ya 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’nun 18/5 mad­de­si ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek hu­ku­ka ay­kı­rı bir şe­kil­de ata­nan ge­çi­ci yö­ne­tim ku­ru­lu­nun mev­cut du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

Ye­ni yö­ne­ti­min, 2014 yı­lı ma­li tab­lo­la­rı­nı im­za­dan ka­çın­ma­la­rı ve bu­nun üze­ri­ne ba­ğım­sız de­ne­tim fir­ma­sı Gü­ney Ba­ğım­sız De­ne­tim A.Ş’nin de Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı bi­çim­de im­za­sız bi­lan­ço­yu ra­po­ru­na ek ya­pa­rak “gö­rüş bil­dir­mek­ten ka­çın­ma­sı­” so­nu­cun­da TMSF’­de ka­fa­lar ka­rış­tı.

Da­va­lar­dan kor­ku­yor­lar, "Mevcut Durum Sürdürülemez Diyorlar"

Özel­lik­le TMSF ta­ra­fın­dan Bank As­ya­’ya hu­kuk­suz bir şe­kil­de ata­nan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin ya­kın çev­re­le­ri­ne; mev­cut du­ru­mun sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni kay­bet­ti­ği­ni, ban­ka yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri­nin hu­ku­ki da­ya­na­ğı olan Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu 18/5’in atan­ma­la­rı­na ce­vaz ver­me­di­ği­ni ve is­tek­le­ri dı­şın­da ban­ka­ya atan­dık­la­rı­nı an­lat­tık­la­rı or­ta­ya çık­tı. En bü­yük kor­ku­la­rı­nın ise yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri se­be­biy­le ban­ka or­tak­la­rın­ca açı­lan ve bun­dan son­ra açı­la­cak da­va­lar ol­du­ğu ifa­de edil­di.

Hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu onlar da bi­li­yor

Bank As­ya­’ya ge­çi­ci ola­rak ata­nan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin mev­cut iş­gal­ci po­zis­yon­la­rı­nın TMSF ve BDDK Ku­rul­la­rı­’n­ca alı­na­cak ka­rar­lar­la hu­ku­ki ze­mi­ne çe­kil­me­si­ni ta­lep et­ti­ği be­lir­ti­li­yor.

Siyasi iktidarın taleplerini yapıyorlar

Uz­man­lar, ban­ka yö­ne­tim ku­ru­lu­nun bek­len­ti­si­nin ak­si­ne; bün­ye­sin­de bu­lun­dur­du­ğu 100’ün üze­rin­de­ki avu­kat­la Tür­ki­ye­’nin en bü­yük hu­kuk de­part­man­la­rın­dan bi­ri­ne sa­hip olan TMSF’­nin hu­ku­ku hi­çe sa­ya­rak si­ya­si ik­ti­da­rın söy­lem­le­ri­ni ey­le­me ge­çir­mek için Bank As­ya ile il­gi­li ya­sa ve hu­kuk ta­nı­maz iş­le­re im­za at­ma­ya ban­ka­ya ata­dı­ğı yö­ne­tim üze­rin­den de­vam et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.

BDDK ve TMSF’­ye so­ru­lar

TMSF’­nin geç­miş uy­gu­la­ma­la­rın­da, yö­ne­ti­mi­ni üst­len­di­ği şir­ket­ler­de­ki yö­ne­tim ba­şa­rı­sı ve bu şe­kil­de şir­ket­le­rin de­ğer­le­ri­ni ar­tır­ma­sıy­la ka­mu­oyun­da yer al­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan uz­man­lar TMSF’­nin Bank As­ya­’ya ata­dı­ğı yö­ne­ti­min 1.5 ay­lık ça­lış­ma­sı­nı me­rak et­tik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Ko­nu hak­kın­da gö­rüş be­lir­ten uz­man­lar şu so­ru­la­rı sur­du:

“A­ca­ba TMSF Ku­ru­lu, yö­ne­ti­mi­ni iş­gal et­ti­ği Bank As­ya­’nın mev­cut du­ru­mu­na iliş­kin ne ka­dar bil­gi sa­hi­bi­dir­ler?

Ken­di­le­ri­ne ban­kay­la il­gi­li her­han­gi bir ra­por su­nul­muş mu­dur?

Ban­ka­ya ata­dık­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’nun 1,5 ay­lık per­for­man­sı­nı gö­rev­den al­dık­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’nun per­for­man­sıy­la kar­şı­laş­tır­mış mı­dır?”

İşgale bir an önce son verin

Ban­ka or­tak­la­rı­nın yüz­de 85’inin is­te­nen ev­rak­la­rı BDDK’­ya tes­lim et­me­si­ne rağ­men iş­ga­lin sür­dü­ğü­ne dik­kat çe­kil­di. Ge­li­nen nok­ta iti­ba­riy­le ge­rek Fon, ge­rek­se Bank As­ya yö­ne­ti­mi­ni iş­gal eden ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin BDDK’­nın al­mış ol­du­ğu 18/5 ka­ra­rı­nı yan­lış uy­gu­la­ma­sı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı da­ha faz­la his­se­de­cek­leri be­lir­ti­li­yor. Ban­ka or­tak­la­rı­nın hak ve men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­mak­la yü­küm­lü olan an­cak ser­gi­le­dik­le­ri ka­sıt­lı yö­ne­tim­le ban­ka­nın za­yıf­la­ma­sı­na se­bep olan ban­ka yö­ne­tim ku­ru­lu­nun iş­ga­li­nin, BDDK’­nın ala­ca­ğı ka­rar­la bir an ön­ce son­lan­dı­rıl­ma­sı is­ten­di.

Bağımsız kurullar işlevsiz

TMSF ve BDDK’nın Bank Asya’da 1.5 aydır ne yaptığının bilinmediğini ifade eden uz­man­lar, “Çün­kü Tür­ki­ye­’de ar­tık ku­rul­lar iş­le­vi­ni yi­tir­miş. Ya­sa ge­re­ği ba­ğım­sız ve ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken TMSF, si­ya­si ik­ti­da­rın biz­zat ta­kip­çi­si ol­du­ğu Bank As­ya ko­nu­sun­da eni­ne bo­yu­na ko­nu­yu de­ğer­len­dir­me yap­ma­dan ka­rar ver­miş­ti­r” şek­lin­de gö­rüş be­lirt­ti.

Bugün Gazetesi


Kaynak: AktifHaber

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.